Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Spoštovani,

ker se ime Barbara Novinec – torej moje ime – pojavlja v povezavi z načrtovanim združevanjem podpornih služb v ljubljanskih vrtcih, čemur nekateri deležniki nasprotujejo, smo zdaj priča javnim poskusom osebne diskreditacije, saj predhodne anonimke niso dosegle načrtovanega učinka. Naj na tem mestu pojasnim, da nisem generator načrtovanih sprememb v ljubljanskih vrtcih, jih pa podpiram, saj prinašajo racionalizacijo in poenotene postopke poslovanja vrtcev, ki jih brez posredovanja MOL, kjer smo vrtci financirani po namenu, do sedaj ni bilo mogoče poenotiti. Hkrati se s tem vzpostavljajo tudi centri znanja na posameznih segmentih poslovodenja, kjer so trenutno na področju finančno-računovodskega dela v vrtcih zaposleni posamezniki, ki imajo, kot uslužbenci plačnega razreda J minimalne plače, hkrati pa so pri svojem delu sami in zavezani k veliki strokovni odgovornosti in časovnicam v posameznem vrtcu. Združitev omogoča varno in transparentno vodenje poslovanja vrtcev. Vrtci bodo v Centru pridobili dodatne strokovne službe z delovnimi mesti, ki jih sedaj nimamo sistemiziranih (npr. pravno, informacijsko, mednarodno pisarno), hkrati pa ohranjajo vso strokovno avtonomijo z ravnatelji in strokovnim kadrom na nivoju posameznega vrtca. V Ljubljani imamo vrtci, poleg investicijskih sredstev, zagotovljena tudi sredstva za nadstandardne programe za otroke, kar v večini slovenskih vrtcev ni samoumevno.
Imenovanje direktorja Centra oz. v.d. je v pristojnosti župana in ni moja odločitev. Sama v največji možni meri delujem za uspešno delovanje vzgojno-izobraževalne ustanove Vrtca Galjevica, ki jo uspešno vodim tretji mandat. Dosledno delujem v skladu z veljavno zakonodajo, čemur bom sledila tudi v prihodnje. Zoper mene ali vrtec, ki ga vodim, ne tečejo nobeni postopki.

Javne očitke in diskreditacije zavračam kot neosnovane in zlonamerne ter pojasnjujem:
KPK je (februarja in nato aprila) obravnavala 2 anonimni (!) prijavi, ki jih je odstopila v obravnavo Svetu zavoda Vrtca Galjevica; vsebina je zapisana v zapisnikih 15. in 16. seje sveta zavoda, ki sta objavljena na spletni strani www.vrtec-galjevca.si). Suma kršitev KPK iz lastnih pristojnosti ni potrdila, zato je postopek ustavila, je pa zadevo odstopila v presojo nadzornemu odboru MOL, Računskemu sodišču RS in svetu zavoda Vrtca Galjevica, kar je navedeno v poročilu o delu KPK v maju 2024 . Prijavi sta vsebovali očitke na račun domnevne neustrezne izobrazbe ravnateljice vrtca Galjevica (torej moje izobrazbe) in predvsem domnevnega favoriziranja določenih ponudnikov pri opravljanju več storitev (s tem pa domnevne nesmotrne porabe javnih sredstev), kar je podrobno opisano v zapisnikih sej. Očitane domnevne nepravilnosti v poslovanju z v prijavah navedenimi podjetji so bile predmet revizije MOL v letu 2023, ki nepravilnosti ni ugotovila. Ravnateljica Vrtca Galjevica sem tretji mandat (13. leto), moja izobrazba je bila trikrat predmet postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev pred imenovanjem in nikoli ni bila sporna. Sem specialistka managementa v izobraževanju, diplomirana ekonomistka, imam pedagoško izobrazbo za vzgojitelja, pedagoško andragoško izobrazbo, strokovni naziv svetnica in sem v procesu pridobivanja naziva višja svetnica s strani MVI, kamor so bila že posredovana vsa dokazila; sem tudi strokovnjakinja za varovanje osebnih podatkov. Hkrati sem na nacionalnem nivoju podpredsednica Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, članica upravnega odbora Skupnosti vrtcev Slovenije, predsednica – izpraševalka izpitne komisije za strokovne izpite na področju VIZ v okivru MVI, ravnatelj svetovalec in mentor novoimenovanim ravnateljev pri ZRSŠ/ Šoli za ravnatelje, članica Komisije za koordinacijo prenove kurikula za vrtce pri ZRSŠ in članica Kurikularne komisije za splošna poglavja na podlagi imenovanja MIZŠ v letu 2023. Sodelujem v več projektnih skupinah (npr. Digitrajni učitelj, Erasmus +), sem predavateljica na višji šoli, predsedovala sem strokovni skupini za združitev vrtcev MOL. Na mednarodnem področju sem predsednica Evropske federacije delodajalcev na področju izobraževanja EFEE, ki z ETUCE vodi socialni dialog na področju izobraževanja v okviru Evropske komisije ter predstavnica delodajalcev Slovenije na področju predšolske vzgoje, bivša predsednica Evropskega združenja ravnateljev - ESHA, članica ekspertne delovne skupine ECEC- razvoja predšolske vzgoje in izobraževanja pri Evropski komisiji (kot predstavnica EFEE), članica svetovalnega odbora v več EU projektih komisije.

Imenovanja ravnateljev vzgojno-izobraževalnih ustanov potekajo skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je celotna vsebina 53. člena namenjena pogojem, ki jih mora izpolnjevati ravnatelj za svoje imenovanje. Postopek je večstopenjski, podrobno ga predpisuje 53.a člen ZOFVI, kjer kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev sploh niso udeleženi v postopku imenovanja.

Vrtec Galjevica posluje z različnimi podjetji, katerih izbor znotraj evidenčnih naročil poteka skladno s področno zakonodajo javnega naročanja (ZJN-3). V zavodu imamo vzpostavljeno redno prepoznavanje tveganja na področju evidenčnega javnega naročanja, skladno z načrtom integritete in Sklepom za nakupe in investicijskega vzdrževanja na nivoju vrtca. Vsako leto imamo tudi notranjo revizijo našega poslovanja. Poslovanje z javno izpostavljenimi podjetji Idesign, Studio DTS in Prajs d.o.o. je vezano na ustrezno vodene postopke JN, iz katerih sem izločena ter znotraj katerih je izbran najugodnejši ponudnik. Izbrani ponudnik na področju nadzorovane, segmentirane hrambe fotografij oz. foto postaj vseh 26 oddelkov je edini ponudnik, ki nudi neomejen strežniški prostor za enotno ceno, glede naročila le-tega pa se letno odločajo starši sami.

Martina Rupnik, pedagoginja angleškega jezika, sodeluje z vrtcem na področju jezikovnega izobraževanja zaposlenih kot samostojna podjetnica in sodeluje z več podjetji in javnimi zavodi. Izbor izvajalca v vrtcu je predmet JN, hkrati pa smo s storitvami, ki jih zagotavlja našim zaposlenim, zelo zadovoljni. Martina M. Rupnik nikoli ni bila zaposlena v podjetju Barbara IP, s svojim podjetjem pa sodeluje kot odličen pedagog angleškega jezika. Na področju jezikovnega izobraževanja uspešno sodeluje z več zavodi, podjetji in zasebnimi naročniki v Sloveniji.
Na KPK naj bi bila naslovljena tudi prijava SVIZ zaradi kršitve ustavne pravice do sindikalne svobode (zaposlenim naj bi bilo onemogočeno oz. omejeno sodelovanje pri podpisu peticije SVIZ proti združevanju vrtcev MOL, kar sem kot ravnateljica javno že zavrnila 7.2.2024 - časopis Delo in TV SLO1). Na ta dan je bila sklicana tiskovna konferenca SVIZ, na kateri so mi očitali, da omejujem ter oviram ustavno zagotovljene pravice samoodločanja zaposlenih pri podpisovanju peticije proti združevanju ljubljanskih vrtcev, s tem ko sem definirala časovnico in prostor zbiranja peticije v Vrtcu Galjevica za zaposlene. Vsekakor imamo ravnatelji dolžnost, odgovornost in pravico določiti lokacijo zbiranja peticije in tudi časovnico v poslovnem času vrtca, kjer so sindikalni poverjeniki strokovni delavci in mora delo z otroki v oddelku potekati nemoteno. Prav tako so lahko vsi zaposleni, poleg zbiranja podpisov peticije v prostih vrtca, oddali svoj podpis v peticiji, skladno z pozivom SVIZ, v prostorih SVIZa na Oražmovi v poslovnem času 7.30-15.30 oz. po predhodnem dogovoru izven tega časa. V Vrtcu Galjevica je zbiranje podpisov za peticijo SVIZ potekalo v petek, 9. 2. 2024 med 12.30-13.30 uro v prostorih tajništva, kjer je bila prisotna tudi sindikalna poverjenica SVIZ., O zbiranju podpisov so bili predhodno z mojo e-pošto obveščeni vsi zaposleni vrtca. Kot ravnateljica Vrtca Galjevca nisem nikoli omejevala aktivnosti sindikata v vrtcu, ko to ni posegalo v dobrobit in kakovost dela z otroki.
Temeljne vrednote Vrtca Galjevica, ki ga vodim, so etično ravnanje v odnosu do otrok, zaposlenih in staršev, spoštovanje različnosti, sodelovalen odnos med družino in vrtcem, ki temelji na obojestranski komunikaciji, visoka poslovna etika. Poslanstvo vrtca je ustvarjati skupnost, kjer se vsi počutimo varne, dobrodošle, sprejete, zaželene in pomembne. Zavedamo se pomena zgodnjega otroštva, ko se otroku ob ustreznih spodbudah razvijajo vsi potenciali, vrednote, samopodoba in se gradijo trdni temelji za nadaljnjo rast in razvoj. Zato je osnovno vodilo našega delovanja omogočiti otrokom varno in spodbudno učno okolje za razvoj vseh njihovih razvojno ustvarjalnih potencialov.
Vrtec Galjevica se ponaša z izjemno dobrim sodelovanjem s starši (imamo tudi Fundacijo Vila Galja, katere ustanovitelji so starši), visokimi strokovnimi standardi in delovno zavzetostjo vseh zaposlenih, odlično organizacijsko kulturo odlične ekipe sodelavcev in bogatim programom dela, ki rezultira tudi v odličnih rezultatih dela zaposlenih in visokim povprečjem zadovoljstva staršev in otrok z vrtcem, za kar si bomo prizadevali tudi v prihodnje.

Barbara Novinec, 
ravnateljica Vrtca Galjevica