Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec


Delo v vrtcu temelji na usmeritvah nacionalnega programa, to je Kurikuluma za vrtce, na skupnih izhodiščih Vrtca Galjevica in na posebnih usmeritvah posameznih enot. V vzgojno učnem procesu vzpodbujamo aktivno vlogo otroka. Pri tem upoštevamo njegove razvojne posebnosti, potrebe in želje. Poudarjen je individualni pristop k otroku.slikanica

Osnovna dejavnost predšolskega otroka je IGRA. Ta je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in mesta v njem. Delo v vrtcu načujemo tako, da otrokom omogočo spoznavanje in preizkušanje novega in njim še neznanega na vseh področjih dejavnosti, ki jih opredeljuje Kurikulum: matematika, narava, družba, jezik, gibanje in umetnost. Pomemben poudarek dajemo ustreznemu pristopu k počitku, hranjenju, toaleti in drugim vsakodnevnim dejavnostim. Poglobljeno se posvečamo organizaciji in oblikovanju prostora, ki je pomemben dejavnik kvalitete dela v vrtcu.

PROGRAMI GLEDE NA STAROSTNO OBDOBJE


V vrtcu oblikujemo:

 • Oddelke prvega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci v starosti od 1 do 3 let;
 • Oddelke drugega starostnega obdobja, v katere so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let;

risbica 4Večina oddelkov v našem vrtcu je homogenih, kar pomeni, da so v njih otroci, pri katerih je starostni razpon največ eno leto. Na manjših lokacijah vrtca oblikujemo tudi heterogene oddelke. V šolskem letu 2023/24 je v vrtcu organiziranih 10 oddelkov 1. starostnega obdobja, 2 kombinirana oddelka 2-4 letnik otrok, 3 oddelki 3-4 letnih otrok in 14 oddelkov 2. starostnega obdobja s celodnevnim programom. Znotraj 26 oddelkov jih je 23 homogenih.

Homogeni oddelki – v njih se otroci po starosti razlikujejo največ za eno leto.
Število otrok je:

 • v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 9 in največ 12 oz. 14* otrok,
 • v oddelku 3–4 letnih otrok najmanj 12 in največ 17 oz. 19* otrok,
 • v oddelku 4–6 letnih otrok najmanj 17 in največ 22 oz. 24* otrok.

Heterogeni oddelki – otroci v oddelkih se po starostno razlikujejo od 1 do 3 let. Število otrok je:

 • v oddelku 1. starostnega obdobja najmanj 7 in največ 10 oz. 12*,
 • v oddelku 2. starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 oz. 21*.

Kombinirani oddelki – v njih so otroci obeh starostnih obdobij, torej iz prvega in drugega starostnega obdobja. V takem oddelku je najmanj 10 in največ 17 oz. 19* otrok.

Fleksibilni normativ:

 • MOL je na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih sprejela fleksibilni normativ pri oblikovanju oddelkov v javnih vrtcih MOL, kar pomeni, da se normativ otrok v posameznem oddelku poveča za največ dva otroka.

 

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE


Glede na trajanje v vrtcu izvajamo:

 • dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur. Namenjeni so otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Izvajamo jih od ponedeljka do petka skozi vse leto. Poslovni čas vrtca je 11 ur.
 • poldnevne programe, ki trajajo od 4 do 6 ur. Poldnevne programe organiziramo v skladu s prostorskimi možnostmi vrtca, če je prijavljenih najmanj 12 otrok.

V tem šolskem letu izvajamo samo dnevne programe.


Življenje otrok v vrtcu se ciljno načrtuje v vsaki hiši Vrtca Galjevica,
v skladu z načeli kurikula, preko katerih:

 • otrokom omogočamo večjo individualnost, možnost izbire;
 • oblikujemo pogoje za izražanje, prepoznavanje in sprejemanje razlik;
 • upoštevamo in spoštujemo zasebnost in intimnost;
 • posvečamo veliko pozornost interakciji med otroki ter med otroki in odraslimi;
 • zagotavljamo pestro in uravnoteženo ponudbo različnih področij dejavnosti;
 • kritično vrednotimo na ravni načrtovanja, organizacije in dela vrtca;
 • vključujemo starše kot enakovredne partnerje.

Izvedbeni del programov v praksi načrtujemo v strokovnih timih in spremljamo učinke v praksi na hospitacijah, delovnih pogovorih, v pisnih analizah dela. V januarju vsako leto izvedemo evalvacijske roditeljske sestanke, hkrati pa bo v marcu potekalo tudi anketiranje zaposlenih in staršev. V letošnjem letu bomo poglobljeno obravnavali:

 • spodbujanje otrokove samostojnosti in vzgrajnosti na različnih razvojnih področjih ter sistematično načrtovanje vsakodnevnih dejavnosti za bivanje in gibanje na prostem za razvijanje zdravega načina življenja v zdravem okolju, s poudarkom na psihofizičnem zdravju otrok in odraslih v vrtcu,
 • razvijanje pdagoškega pristopa - NTC učenje z igralnimi dejavnostmi, ki še posebej vpliva na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav ter spodbujajo mentalni razvoj otroka,
 • spodbujanje etično moralnih vrednot ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev za integracijo etike in vrednost v VI ter ozaveščanje in motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju, 
 • razvijanje melodike jezika, govornih zmožnosti in bralne kulture
 • razvijanje projektne oblike dela: Vrtiljak obogatitvenih dejavnosti, ki jih vodijo strokovnih delavci v vrtcu z vključitvijo čimvečjega števila otrok v le-te
 • spremljanje in beleženje celostnega otrokovega razvoja,
 • spremljanje in beleženje dnevnega počutja otrok v oddelkih 1. starosti,
 • razvoj dejavnosti "Igraj se mano" v II. starostnem obdobju - ind. potrebe otrok v času počitka.

 

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

slikanica
V naš vrtec so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Imenovanim otrokom se zagotavlja t.i. dodatna strokovna pomoč, na podlagi odločbe o usmeritvi (otroci v usmerjanju do 31. 12. 2018 skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – 1, 2011) oz. na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo (otroci, ki se jim zagotavlja pomoč po 1. 1. 2019 skladno z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, 2017 - v nadaljevanju: ZOPOPP). Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kateri se izvaja znotraj rednih oddelkov vrtca. Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo otrokom s posebnimi potrebami v oddelku zagotavlja časovne prilagoditve, prilagoditve prostora in prilagojeno izvajanje področij dejavnosti.

V primeru, da strokovni delavci vrtca prepoznajo, da otrokovo funkcioniranje v vrtcu odstopa od tipičnega razvoja, se najprej o tem pogovorijo z otrokovimi starši. Na pogovoru se staršem svetuje obisk pri otrokovem osebnem zdravniku, kateri nadaljuje strokovno obravnavo otroka in po potrebi staršem priporoči obisk v centru za zgodnjo obravnavo (6. člen ZOPOPP).

Ko multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo pripravi individualni načrt pomoči družini ali zapisnik, ravnateljica v vrtcu imenuje strokovno skupino za otroka s posebnimi potrebami, katera skupaj s starši otroka, oblikuje individualiziran vzgojno–izobraževalni program. Nosilci imenovanega programa so vzgojitelji v oddelku, medtem ko dodatno strokovno pomoč izvajata vzgojiteljici za zgodnjo obravnavo (ena je po izobrazbi psihologinja in druga logopedinja). Dodatna strokovna pomoč se skladno z zapisom v individualnem načrtu pomoči družini oz zapisnikom multidisciplinarnega tima izvaja individualno ali v manjši skupini, v oddelku ali izven njega (12. člen ZOPOPP).

KAKO OTROCI PREŽIVIJO DAN V VRTCU


Vzgojno učno delo poteka preko spontanih in vodenih dejavnosti, ki jih načrtujemo in izvajamo tako, da so usklajene z interesi otrok. Prav tako se dejavnosti povezujejo s kulturo, tradicijo in posebnostmi okolja, ter spremembami v naravi. Vse dejavnosti, katerim je osnova igra kot najbolj naraven način učenja, se prepletajo skozi celoten dnevni program. S primerno ureditvijo prostora in s primerno izbranimi sredstvi otrokom omogočamo ustvarjanje, raziskovanje, pridobivanje različnih izkušenj. Spanje in počitek usklajujemo z življenjskim ritmom, potrebami posameznika in v dogovoru s starši. Otrokom, ki počitka vedno ali občasno ne potrebujejo, omogočamo mirne dejavnosti v skladu s prostorkimi možnostmi.

RITEM ŽIVLJENJA V VRTCU

 • sprejem otrok, individualna igra in igra v manjši skupini
 • zajtrk
 • dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali v prostorih vrtca, na terasi, igrišču
 • sprehodi, izleti, obiski različnih kulturnih ustanov
 • kosilo
 • spanje, počitek, umirjene individualne dejavnosti, dejavnosti v manjših skupinah
 • malica
 • dejavnosti in igre v manjših skupinah
 • odhod domov
 
Dopuščamo, da starši pripeljejo otroka v vrtec kasneje od običajnega ritma prihoda otrok v vrtec, vendar vedno v dogovoru z vzgojiteljico.