Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Mednarodni projekti

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

EKONosilec projekta; FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education – FEE, ki je bila ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Projekt bomo izvajali peto šolsko leto po predpisanih zahtevah nacionalnega programa Eko šol, ki bo potekal v vseh oddelkih na vseh štirih enotah oz. lokacijah vrtca.

Daljnoročni cilji projekta:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost;
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
 • ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje;
 • razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem.


Izbrano področje v okviru projekta Zgodnje naravoslovje za to šolsko leto je Z IGRO V SVET NARAVE, tematska sklopa pa sta BIOTSKA RAZNOVRSTNOST in KROŽNO GOSPODARSTVO – ODPADKI. Sodelovali bomo tudi pri zbiranju kems embalaže – EKOPAKET , pri prebiranju eko literature – EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE ter v likovnem ustvarjanju na razpisane teme.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

UNESCO VRTEC

Unesco pridruzene soleSlovenska UNESCO mreža ASP deluje pod okriljem OZN za izobraževanje, znanost in kulturo. Poslanstvo UNESCO ASP Slovenije je pomembo za razvijanje mladih ljudi v državljane sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti človeka in narave in ljudi med seboj. V letošnjem letu smo se pridružili mreži UNESCO šol/vrtcev, na kar smo še posebej ponosni, zato se bomo vključevali v razpisane nacionalne in mednarodne projekte, obeleževali bomo mednarodne dneve ter sledili programu izobraževanja.

Namen projekta

Z delom v UNESCO ASP mreži želimo krepiti odgovornost do sebe in do drugih, s tem pa bi poudarjali vzgojo za mir in nenasilje ter mirno reševanje konfliktov, saj je vrtec vzgoja za življenje. V vsakdanjem življenju bomo vzgajali k strpnosti in sodelovanju. V naše delo bomo vključevali tudi zunanje sodelavce različnih strok in starše ter tako krepili zavezništvo med generacijami in razvijali sodelovalne in partnerske odnose. Še naprej bom skrbeli za ohranjanje kulturne dediščine in ljudskih običajev. Veliko pozornosti bomo posvetili tudi klimatskim spremembam, ekološkim problemom in njihovemu vplivu na življenje, hkrati pa bomo ozaveščali otroke tudi o zdravem življenju in opozarjali na zagotavljanje boljših pogojev za zdrav življenjski slog.

Temeljni cilji:

 • uravnoteženo razvijanje vseh štirih stebrov izobraževanja v 21. stoletju, UNESCO – Jacques Delors (s poudarkom na III. In IV. stebru); vzgoja in izobraževanja morata omogočati vsakemu človeku, da se nauči sam reševati svoje probleme, oblikovati svoje odločitve in nositi svojo odgovornost,
 • upoštevanje Kurikuluma – sinergija državnega programa in realnega življenja,
 • spoštovati otrokove pravice, strpnost in sodelovanje, solidarnost,
 • uveljavljati kulturo miru in nenasilja,
 • spoznavati naravne in kulturne znamenitosti Slovenije,
 • vzgoja za ekološko zavest in globalno odgovornost: soočanje z okoljskimi problemi in interdisciplinarno reševanje: recikliranje odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, igre vlog, očistimo okolico vrtca v sodelovanju s starši, idr.

Sodelovali bomo v projektih: Voda-kaj mi pomeni, Unesco ASP tek mladih slovenske mreže šol Unesco, »Vzgajamo zelišča v starem iščem novo«, DREVO=ŽIVLJENJE, Otroštvo podaja roko modrosti, Menjaj branje in sanje, Dan človekovih pravic, Moder stol - nekdo misli nate, Odnos mladih do zdravja, Tujejezični recital Jezik- kultura in tradicija, Živimo skupaj.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mateja Funkl

Poročilo projekta Unesco 2016/17

 

VEČ O PROJEKTIH

UNESCO PROJEKTI VRTCA GALJEVICA

 •  Vzgajamo zelišča "V starem iščem novo"
 • 5. Unescov ASP-tek mladih slovenske mreže šol Unesco 
 • Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje 
 • Moder stol-nekdo misli nate 
 • Otroštvo podaja roko modrosti
 • Voda-kaj mi pomeni
 • Menjaj branje in sanje
 • DREVO=ŽIVLJENJE
 • Odnos mladih do zdravja 

Unesco utrinkI VRTCA GALJEVICA

 

UNICEF – vrtec v programih Izobraževanja za razvoj

unicefV vrtcu izvajamo aktivnosti, prilagojene najmlajšim, ki zajemajo učenje otrok o njihovih pravicah, odgovornosti, solidarnosti in enakopravnosti skozi zgodbe in delavnice. Otroci na enostaven in zabaven način spoznavajo zahtevne vsebine ter se tako učijo sprejemanja, humanitarnosti in enakopravnosti. Z delavnicami »trajno prijateljstvo« želimo otrokom in odraslim sporočiti, da tudi osebne odločitve in lokalni dogodki vplivajo na globalne spremembe. Otroke in mlade želimo naučiti, da imajo posebne pravice, in da je njihova pravica tudi participacija. Če želimo spremeniti svet, moramo začeti pri sebi. Določeni oddelki vrtca so vključeni tudi v Unicefov projekt »Punčka iz cunj z dnevnikom«.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir

Erasmus + /KA2

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: "SCE - Smart Children Plus"

Erasmus plus

Triletni projekt med 4 partnerskimi organizacijami iz treh držav in sicer je koordinator projekta ZGNL iz Ljubljane v partnerstvu s 3 vrtci: iz Slovenije (Ljubljana, Vrtec Galjevica), iz Češke (Praga, Montessori vrtec Adilek), iz Italije (Salermo, Montessori vrtec Al. Gatto). Projekt je vezan pripravo programa za krepitev otrokovih potencialov v predšolski dobi, s čimer naslavljamo dve ključni nalogi, to sta izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje in krepitev vzgojiteljevih poklicnih kompetenc. Vsebinsko bo na nivoju otrok usmerjeno na mednarodno ozaveščenost, spoznavanje drugih evropskih držav: načina življenja, kulture, jezika partnerjev, tradicionalne umetnosti, tradicionalnih poklicev.

Cilji projekta na nivoju otroka

 • spoznavanje in učenje angleškega jezika;
 • spoznavanje in raziskovanje kulturne identitete ter različnosti med kulturami sodelujočih evropskih partnerk s sprejemanjem kulturnih razlik;
 • razvoj govora in razpoznavanje tujih jezikov sodelujočih partnerk preko najrazličnejših aktivnosti in izmenjav materialov;
 • spoznavanje in razumevanje samega sebe;
 • vzbujanje narodne zavesti in posameznikove identitete.

Dodatni cilji projekta na nivoju odraslih (strokovni delavci in starši):

 • vsebinsko izobraziti strokovne delavce v vrtcih o pomenu najzgodnejšega učenja in izkoriščanja mnogoterih otrokovih potencialov ter poudariti pomen odprtega učnega okolja ter dobro izobraženih vzgojiteljev (izobraževanje dr. Rajović Ranko in dr. Semolič Andreja),
 • izmenjava praks.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec

 

ERASMUS+ /KA1

Mobilnost šolskega osebja: »Vrtec Galjevica v Evropi«.

Dvoletni projekt partnerskega sodelovanja z vrtcem na Norveškem in vrtcem z OŠ v Italiji bomo izkoristili za izmenjavo dobrih praks ter opazovanje na delovnem mestu na področju gozdnega vrtca in spodbujanjem govorno-jezikovnih spretnosti in zgodnjega učenja tujega jezika z glasbo.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec

E-Twinning

eTwinningETwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delajo v šolah in vrtcih po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. ETwinning smo v vrtcu začeli uporabljati v letu 2016, ko smo se vključili v projekt Smart Child plus. Zaposlene spodbujamo, da se registrirajo na portalu in povezujejo s širšim mednarodnim okoljem, v katerem skozi skupne vsebinske programe sodelujejo tudi otroci z izmenjavo izdelkov, Skype konference idr. Člani timov bodo prijavili manjše oddelčne projekte na temo gozdne pedagogike in zgodnjega učenja tujih jezikov.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Mina Pišljar, Živa Krapež Jeraj.

NTC SISTEM UČENJA

NTC sistem učenjaMožgani so od rojstva do približno dvanajstega leta podobni super vpojni gobi. V tem obdobju, še posebno v prvih treh letih življenja, se razvijejo osnove mišljenja, jezika, vida, odnosov, spretnosti in vseh ostalih lastnosti. Po tem obdobju se okno zapre in osnovna zgradba možganov je končana. NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. Razdeljen je v tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre otrokom zanimive, so pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljanje vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja spodbudno okolje za vse otroke.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Barbara Jakopin.

ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

ievProgram ''Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju'' temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Prav v vrtcih in šolah se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjanja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes obiskujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas.

Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju. Za delovanje na področju vzgoje in izobraževanja se uporablja model Evropsko ogrodje etike in vrednot z namenom spodbujanja temeljnih in obče veljavnih vrednot, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov.Evropsko ogrodje etike in vrednot vključuje 10 kompleksnih vrednotnih usmeritev, ki jih lahko označimo kot vrednotne domene. Vsaka vrednotna domena vključuje več reprezentativnih vrednot: humanost, znanje in modrost, življenje, narava, zdravje, skrb za sočloveka, pravičnost, univerzalizem, integriteta, delo, ustvarjalnost, tradicija, kultura. V šolskem letu 2017/18 se  bomo posebej posvetili trem vrednotnim domenam: SKRB ZA SOČLOVEKA, ŽIVLJENJE-NARAVA-ZDRAVJE, KULTURA.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič

EVROPSKI SONČNI DNEVI – "INTELLIGENT ENERGY EUROPE"

intelligentEvropski projekt je nastal na pobudo Agencije za prestrukturiranje energetike, naš vrtec se je vanj vključil v letu 2012. Namen projekta je pritegniti pozornost otrok in zaposlenih v vrtcu za okolju prijazno sončno energijo. Z organizacijo dogodka, ki ga po imenom »Sončni dan Galjevica« pripravimo v prvi polovici meseca maja, otrokom preko različnih delavnic prikažemo možne načine uporabe sončne energije. Pri delavnicah sodelujejo vsi otroci našega vrtca. Otroci se udeležujejo tematskih delavnic, ki prikazujejo uporabno vrednost sonca. S pomočjo sončne ure spremljajo pot sonca, z lupo in papirjem pa moč sonca. 

eurosolar 1

Otroci si zgradijo hiške iz stiroporja ter opazujejo taljenje ledenih lističev na soncu in v hiški. S čopiči in vodo barvajo tla, delajo odtise rok in nog ter opazujejo kako sonce suši njihove umetnije. Ker smo zdrav vrtec, vnašamo v delavnice tudi pripravo regratovih cvetov s sladkorjem, ki se nato na sončni polici v igralnici spreminjajo v zdravilni sirup. Sončni dan Galjevica bo organiziran 28. 5. 2018.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic

Republiški projekti

ZDRAVJE V VRTCU

zdravje v vrtcuNacionalni inštitut za javno zdravje nadaljuje s projektom, ki poteka že peto leto. Poleg izobraževanja strokovnih delavk so aktivnosti projekta usmerjene v promocijo zdravja v programih oddelkov. Tema v letošnjem letu: Čas je za dober tek.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2015-2016 (Zdravje v vrtcu)

Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije

Vrtec Galjevica je član Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije (www.vrtec-galjevica.si), s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko (www.gozdna-pedagogika.si) in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo (www.zrss.si).

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Vzgojitelji redno obiskujemo z otroki bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Gozdni vrtci ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju ciljev, ki sledijo kurikulu za vrtce, upoštevamo vzgojitelji otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.
Vrtec Galjevica leži ob vznožju Golovca. Otroci in strokovni delavci že od nekdaj radi zahajamo v bližnji gozd. Naravno okolje - GOZD imamo na dosegu roke in ga pri vzgojno izobraževalnem delu z otroki v polni meri tudi izkoristimo. V gozdu izvajamo najrazličnejše dejavnosti iz vseh področij kurikula. V gozdu najpogosteje izvajamo gibalne in naravoslovne dejavnosti. V toplejših mesecih še pogosteje bivamo v gozdu, kjer izvajamo dejavnosti s področja jezika, matematike in umetnosti.

Gozd otrokom predstavlja prostor, kjer se lahko sprostijo, umirijo. Nudi jim prostor za raziskovanje in ustvarjanje. Je idealna priložnosti za razvijanje družabnosti, krepitev socialnih odnosov, razvijanje empatije, zaupanja vase in priložnost, kjer otroci razvijajo svoje lastne koncepte iskanja rešitev ob različnih situacijah v katerih se znajdejo v naravnem okolju, katerega nudi gozd. Strokovnim delavcem gozd ponuja naravni laboratorij, kabinet z vsemi pripomočki, katere potrebujemo za izvedbo različnih dejavnosti.

Koordinator projekta na nivoju vrtca: Miha Mrak.

logo mreza RGB

PASAVČEK

pasavcekNosilec projekta je Svet za preventivo v prometu Republike Slovenije. Globalni cilj je naravnan na zagotavljanje varnosti otrok in odraslih v prometu. Strokovne delavke vključenih oddelkov oblikujejo načrt projektnih vsebin za celo šolsko leto, ki ga predstavijo staršem na 1. roditeljskem sestanku. Strokovne delavke se vsako leto udeležujejo izobraževanj na temo varnost v prometu.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Tanja Virant in Martina Šporar.

VARNO S SONCEM

varno s soncem

Projekt Varno s soncem bomo nadaljevali četrto šolsko leto. Strokovne delavke se na zunanjih oblikah izobraževanja seznanjajo s pomenom zaščite pred soncem, z ustreznimi ukrepi in strokovnimi navodili za ravnanje v praksi. Preko pisnih priporočil za starše tudi njih ozaveščamo o pomenu zaščite otrok pred soncem. Vsaka skupina oblikuje svoj načrt dejavnosti, ki sledijo cilju projekta. Ob zaključku šolskega leta je oblikovana evalvacija projekta.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

MALI SONČEK

MaliSoncek

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. V programu, ki je sestavljen iz štirih stopenj, sodelujejo vsi oddelki vrtca v starostnem obdobju 2-6 letnih otrok. Vključitev v vadbo posamezne naloge potrdi vzgojiteljica ali vaditelj s podpisom in nalepko, ki se jo prilepi v knjižico.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Mojca Kastelic, Jana Tomc.

TURIZEM IN VRTEC

Z igro do prvih turističnih korakov

TZS

Turistična zveza Slovenije že deveto leto izvaja projekt Turizem in vrtec. Tema projekta je »Z igro do prvih turističnih korakov«. Letošnja rdeča nit projekta je POTUJEM, TOREJ SEM, ki ga bomo povezali z raziskovanjem Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016 in knjigo Škratek se potepa po Ljubljani. V projektu bomo iskali žive obstoječe zgodbe, ki vsaj v določeni meri že delujejo kot turistični produkt in predstavljajo posebnost določenega kraja ali dogodka v Sloveniji, kot so recimo miti, ljudske pripovedke, naravne danosti, zgodovinske osebnosti in podobno. Otroke želimo navdušiti nad bogato naravo, ki nam jo nudi okolica vrtca in upamo, da bo to navdušenje prevzelo tudi njihove družine. Raziskovali bomo Ljubljano – moje mesto in v končnem izdelku predstavili prestolnico Slovenije, kot turistično destinacijo, skozi otroške oči.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Andreja Košir

ČEBELICA MOJA PRIJATELJICA

cebelica prijateljicaProjekt poteka v okviru Čebelarske zveze Slovenije: "En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih" ter spoznavanje dela čebelic z zgibanko "Čebelica moja prijateljica".

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

KORAK K SONČKU

korak k soncku

Projekt podpira oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir pri vključevanju OPP ter opozarja na principe vključevanja, kot so pozitivni odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu, upoštevanje pravic staršev, ki se srečujejo z drugačnostjo pri svojih otrocih ter dopolnilno usposabljanje strokovnih delavcev vrtca.

Cilji projekta:

 • sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti ter oblikovanje take družbene in socialne klime, ki bi otrokom s posebnimi potrebami kot manjšini omogočila enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki,
 • seznanjanje strokovnih delavcev v vrtcih z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
 • predstavitev literature na temo drugačnosti,
 • medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
 • strokovna pomoč strokovnim delavcem vrtca pri delu z otroki in starši v obliki brezplačnih predavanj, delavnic oz. individualnih pogovorov o določenem otroku iz njihovega oddelka.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Sergeja Zemljarič.

Mestni projekti

Ciciuhec – beremo z malčki

S projektom, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, želimo vsem otrokom omogočiti dostop do dobre knjige in doseči pomembne cilje:

 • ustvariti pogoje za razvoj bralnih navad in bralne kulture;ciciuhec
 • spodbuditi branje v družinskem krogu;
 • spodbuditi branje leposlovja v otrokovem materinem jeziku;
 • bogatiti otrokov besedni zaklad;
 • seznaniti otroke s knjižnico v njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili in navajanje na obiskovanje knjižnice skupaj s starši;
 • spodbuditi in usposobiti otroke za aktiven stik z literaturo;
 • nuditi pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in pomenskega bogastva literarnega sveta.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

ŠKRATEK PRIJATELJČEK

skratek prijateljcek

Sklop interaktivnih delavnic, ki so združene pod krovnim naslovom ŠKRATEK PRIJATELJČEK , je zasnovan kot preventivni program preprečevanja nasilja med in nad otroci, zgodnje ozaveščanja otrok o nesprejemljivosti družinskega nasilja ter vzgoja otrok za strpnost in prijateljstvo. Namen projekta je, da otroci preko interaktivnih iger, iger vlog in lika škratka Prijateljčka, spregovorijo o svojih čustvih in občutkih, se naučijo poimenovanja in prepoznavanja čustev ter alternativnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah. Prav tako otroci preko zgodb, ki jih pripoveduje škratek Prijateljček spoznajo, da je zelo pomembno, da odraslim povemo kako se počutimo in če nam nekdo naredi nekaj kar nam ni všeč POVEMO, ker edino tako se lahko kaj spremeni. Otroci to zelo dobro razumejo na primeru zgodbe o škratku Prijateljčku in fantku, ki mu je zaupal svojo skrivnos.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

ZELENI NAHRBNIK

Zeleni nahrbtnik.thumb

Zeleni nahrbtnik je projekt s področja okoljske vzgoje predšolskih otrok, ki poteka že 21. leto pod okriljem ZPM, kot nosilke akcije. Cilji projekta Zeleni nahrbtnik so vzpodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje, vzpodbujanje otrok pri iskanju rešitev za okoljske probleme, vzpodbujanje medsebojnih obiskov, tkanje prijateljskih vezi, igre.

 
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Lilijana Paradiž

Projekti na nivoju oddelkov vrtca