Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Mednarodni projekti

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

EKONosilec projekta; FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Nosilec projekta je sklad za okoljevarstveno izobraževanje – Foundation for Environmental Education – FEE, ki je bila ustanovljen z namenom, da organizirano in načrtno pospeši okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Projekt bomo izvajali peto šolsko leto po predpisanih zahtevah nacionalnega programa Eko šol, ki bo potekal v vseh oddelkih na vseh petih enotah oz. lokacijah vrtca.

Daljnoročni cilji projekta:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost;
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
 • ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje;
 • razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem.


Izbrano področje v okviru projekta Zgodnje naravoslovje za to šolsko leto 2020/21 je PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE V INTERAKCIJI, tematski sklopi pa BIOTSKA RAZNOVRSTNOST, KROŽNO GOSPODARSTVO – VODA- ENERGIJA - ODPADKI, ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI IN SPREMINJATI SEBE. Sodelovali bomo tudi pri  pri prebiranju eko literature – EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE ter v likovnem ustvarjanju na razpisane teme.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

Eko akcijski načrt 2020/21

UNESCO VRTEC

Unesco pridruzene soleSlovenska UNESCO mreža ASP deluje pod okriljem OZN za izobraževanje, znanost in kulturo. Poslanstvo UNESCO ASP Slovenije je pomembo za razvijanje mladih ljudi v državljane sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti človeka in narave in ljudi med seboj.

Namen projekta

Z delom v UNESCO ASP mreži želimo krepiti odgovornost do sebe in do drugih, s tem pa bi poudarjali vzgojo za mir in nenasilje ter mirno reševanje konfliktov, saj je vrtec vzgoja za življenje. V vsakdanjem življenju bomo vzgajali k strpnosti in sodelovanju. V naše delo bomo vključevali tudi zunanje sodelavce različnih strok in starše ter tako krepili zavezništvo med generacijami in razvijali sodelovalne in partnerske odnose. Še naprej bom skrbeli za ohranjanje kulturne dediščine in ljudskih običajev. Veliko pozornosti bomo posvetili tudi klimatskim spremembam, ekološkim problemom in njihovemu vplivu na življenje, hkrati pa bomo ozaveščali otroke tudi o zdravem življenju in opozarjali na zagotavljanje boljših pogojev za zdrav življenjski slog.

Temeljni cilji:

 • uravnoteženo razvijanje vseh štirih stebrov izobraževanja v 21. stoletju, UNESCO – Jacques Delors (s poudarkom na III. In IV. stebru); vzgoja in izobraževanja morata omogočati vsakemu človeku, da se nauči sam reševati svoje probleme, oblikovati svoje odločitve in nositi svojo odgovornost,
 • upoštevanje Kurikuluma – sinergija državnega programa in realnega življenja,
 • spoštovati otrokove pravice, strpnost in sodelovanje, solidarnost,
 • uveljavljati kulturo miru in nenasilja,
 • spoznavati naravne in kulturne znamenitosti Slovenije,
 • vzgoja za ekološko zavest in globalno odgovornost: soočanje z okoljskimi problemi in interdisciplinarno reševanje: recikliranje odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, igre vlog, očistimo okolico vrtca v sodelovanju s starši, idr.

Sodelovali bomo v projektih: Menjaj branje in sanje, Voda-kaj mi pomeni?, Moder stol - nekdo misli nate, Unesco ASP net tek mladih, Drevo = življenje, Drugačnost nas bogati, Otroštvo podaja roko modrosti, Odnos mladih do zdravja in naš projekt Unescove igre brez meja, tdr.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mateja Funkl

Poročilo projekta Unesco 2019/20

 

VEČ O PROJEKTIH

UNESCO PROJEKTI VRTCA GALJEVICA

 •  Vzgajamo zelišča "V starem iščem novo"
 • 5. Unescov ASP-tek mladih slovenske mreže šol Unesco 
 • Pletemo niti mreže na gozdni učni poti Hrastje 
 • Moder stol-nekdo misli nate 
 • Otroštvo podaja roko modrosti
 • Voda-kaj mi pomeni
 • Menjaj branje in sanje
 • DREVO=ŽIVLJENJE
 • Odnos mladih do zdravja 

Unesco utrinkI VRTCA GALJEVICA

 

UNICEF – vrtec v programih Izobraževanja za razvoj

unicefV vrtcu izvajamo aktivnosti, prilagojene najmlajšim, ki zajemajo učenje otrok o njihovih pravicah, odgovornosti, solidarnosti in enakopravnosti skozi zgodbe in delavnice. Otroci na enostaven in zabaven način spoznavajo zahtevne vsebine ter se tako učijo sprejemanja, humanitarnosti in enakopravnosti. Z delavnicami »trajno prijateljstvo« želimo otrokom in odraslim sporočiti, da tudi osebne odločitve in lokalni dogodki vplivajo na globalne spremembe. Otroke in mlade želimo naučiti, da imajo posebne pravice, in da je njihova pravica tudi participacija. Če želimo spremeniti svet, moramo začeti pri sebi. Določeni oddelki vrtca so vključeni tudi v Unicefov projekt »Punčka iz cunj z dnevnikom«.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Andreja Košir

Erasmus+ mednarodni projekti

V letu 2020/21 teče v vrtcu 6 mednarodnih projektov v okviru programa Erasmus+ in sicer 4 projektI v okviru ključnega ukrepa 2 – strateška partnerstva ter 2 projektA v okviru ključnega ukrepa 1 – mobilnost:

  1. KA1/ Vrtec Galjevica v Evropi (junij 2019 - maj 2021)
  2. KA1/ Evropski gozd in medkulturnost v Vrtci Galjevica (junij 2018 – maj 2021)
  3. KA2/ ICT like 1, 2, 3 (september 2020 - avgust 2022)
  4. KA2/ Fairytail bridges of Europe (oktober 2018 – december 2020)
  5. KA2/ Future child (september 2018 – oktober 2021) 
  6. KA2/ Little Sociopreneurs (september 2018 – december 2020)

 

ERASMUS+ /KA1

Mobilnost šolskega osebja: »Vrtec Galjevica v Evropi«.

Dvoletni projekt partnerskega sodelovanja z vrtcem na Norveškem in vrtcem z OŠ v Italiji bomo izkoristili za izmenjavo dobrih praks ter opazovanje na delovnem mestu na področju gozdnega vrtca in spodbujanjem govorno-jezikovnih spretnosti in zgodnjega učenja tujega jezika z glasbo. V prihajajočem letu bomo v vrtec na Češko poslali tudi pedagoginjo angleškega jezika, ki bo en teden poučevala angleščino v dveh skupinah vrtca ter strokovne delavke seznanjala z metodami dela ter materiali, ki jih uporablja pri svojem delu.

Temeljni cilji:

 • seznanjanje s področjem gozdne pedagogike ter sledenje na delovnem mestu,
 • izmenjava dobrih praks na področju spodbujanja govorno-jezikovnih spretnosti,
 • deljenje izkušenj na področju zgodnjega učenja tujega jezika.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec.

 

ERASMUS+ /KA1

MOBILNOST ŠOLSKEGA OSEBJA: »EVROPSKI GOZD IN MEDKULTURNOST V VRTCU GALJEVICA«.

Gre za dvoletni projekt med gozdnim vrtcem na Češkem, vrtcem in osnovno šolo iz Belgije ter osnovno šolo na Škotskem. V sklopu projekta se bo odvilo 9 mobilnosti, udeleženke pa se bodo seznanjale z gozdno pedagogiko, učenjem slovenščine kot prvega tujega jezika ter sodelovanjem z otroki migrantk. 

Temeljni cilji:

 • izmenjava dobrih praks gozdne pedagogike in organizacije bivanja na prostem,
 • izmenjava dobrih praks pri premagovanju kulturnih in jezikovnih preprek,
 • seznanjanje z metodami učenja slovenščine, kot prvega tujega jezika,
 • pridobivanja znanj s področja medkulturnega sodelovanja s starši.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec.

 

ERASMUS+ /KA2

STRATEŠKA PARTNERSTVA MED ŠOLAMI IN INOVACIJE ZA IZMENJAVO DOBRIH PRAKS: »ICT like 1, 2, 3«.

Znotraj dvoletnega projekta sodelujejo poleg Vrtca Galjevica še dve partnerski organizaciji iz Norveške, dva partnerja iz Estonije in partner iz Litve. Poudarek je na vpeljavi IKT v vse procese pedagoškega dela pri izvajanju predšolske vzgoje in izobraževanja ter izboljšanju STEAM kompetenc, ki vsebujejo dejavnosti in znanja s področja matematike, znanosti in tehnologije. Pomembno je, da se otroci prek različnih IKT orodij in robotike izkušenjsko seznanijo z naravoslovnimi in tehničnimi področji že v predšolskem obdboju in s tem ustvarijo trdne temelje za ravoj in nadgradnjo znanj tudi v prihodnosti, ki vedno bolj temelji na sodobni tehnologiji.

TEMELJNI CILJI:

 • Izmenjava dobrih praks na področju uporabe IKT v precese pedagoškega dela v VIZ,
 • Izmenjava materialov za spodbujanje razvoja STEAM kompetenc,

 

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mina Pišljar.

 

 

ERASMUS+ /KA2

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: »Pravljični mostovi Evrope«

Dvoletni projekt, ki je partnerstvo našega vrtca kot koordinatorske organizacije ter treh vrtcev iz Slovenije, Hrvaške ter Češke in dveh osnovnih šol iz Španije in Italije. V projektu se bomo osredotočili predvsem na socialno inkluzijo ter kreativno rabo jezikov (tako maternega kot tudi angleščine), trudili pa se bomo razvijati in krepiti tudi kader vzgojiteljic in učiteljic.

TEMELJNI CILJI:

 • Izmenjava dobrih praks med strokovnimi delavkami iz različnih držav s področja metodologije poučevanja jezikov
 • Izmenjava dobrih praks na področju socialne inkluzije
 • Razvoj vodstvenih kompetenc v posameznih organizacijah ter internacionalizacija vrtcev in šol 
 • Inovativna raba IKT pri učenju jezikov
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mina Pišljar

 

ERASMUS+ /KA2

Strateška partnerstvamed šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: »Future child«

Dvoletni projekt partnerstva med Montesorri vrtcem Modra pikica  iz Ljubljane, vrtcem Galjevica ter dvema gozdnima vrtcema iz Češke in Norveške.  V sklopu projekta bodo strokovne delavke izmenjale izkušnje ter primere dobrih praks kvalitetne in inovativne priprave aktivnosti na prostem in pripravili priročnik za delo, ki bo spodbujal vzgojiteljice in ostale strokovne delavke, da več časa preživijo na prostem.

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec, Živa Krapež Jeraj


ERASMUS+ /KA2 

Strateška partnerstvamed šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks»Little Sociopreneurs «

Dvoletni projekt, ki povezuje vrtce in osnovne šole iz petih evropskih držav (Ciper, Slovenija, Španija, Bolgarija, Hrvaška). Tema projekta je spodbujanje ročnih spretnosti otrok, spoznavanje tradicionalnih obrti posameznih držav, kulture in jezika, hkrati pa se projekt močno usmerja v področje socialnega podjetništva ter ga na nivoju otrok predstavlja s ključnimi elementi. 

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec, Živa Krapež Jeraj

E-Twinning

eTwinningETwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delajo v šolah in vrtcih po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. ETwinning smo v vrtcu začeli uporabljati v letu 2016, ko smo se vključili v projekt Smart Child plus. Zaposlene spodbujamo, da se registrirajo na portalu in povezujejo s širšim mednarodnim okoljem, v katerem skozi skupne vsebinske programe sodelujejo tudi otroci z izmenjavo izdelkov, Skype konference idr. Člani timov bodo prijavili manjše oddelčne projekte na temo gozdne pedagogike in zgodnjega učenja tujih jezikov.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Mateja FunklMina Pišljar, Živa Krapež Jeraj.

NTC SISTEM UČENJA

NTC sistem učenjaMožgani so od rojstva do približno dvanajstega leta podobni super vpojni gobi. V tem obdobju, še posebno v prvih treh letih življenja, se razvijejo osnove mišljenja, jezika, vida, odnosov, spretnosti in vseh ostalih lastnosti. Po tem obdobju se okno zapre in osnovna zgradba možganov je končana. NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. Razdeljen je v tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre otrokom zanimive, so pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljanje vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja spodbudno okolje za vse otroke.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Barbara Jakopin, Mateja Funkl.

ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

ievProgram ''Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju'' temelji na prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Prav v vrtcih in šolah se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjanja vrednot in življenjskih načel postavljajo pomembni temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes obiskujejo vrtce in šole, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas.

Izpolnjevanje tega poslanstva vzgoje in izobraževanja je tudi ena najpomembnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe prihodnosti, ki je lahko le družba, utemeljena na etičnih standardih, vrednotah in znanju. Za delovanje na področju vzgoje in izobraževanja se uporablja model Evropsko ogrodje etike in vrednot z namenom spodbujanja temeljnih in obče veljavnih vrednot, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov.Evropsko ogrodje etike in vrednot vključuje 10 kompleksnih vrednotnih usmeritev, ki jih lahko označimo kot vrednotne domene. Vsaka vrednotna domena vključuje več reprezentativnih vrednot: humanost, znanje in modrost, življenje, narava, zdravje, skrb za sočloveka, pravičnost, univerzalizem, integriteta, delo, ustvarjalnost, tradicija, kultura. V šolskem letu 2020/21 se bomo posebej posvetili trem vrednotnim domenam: SKRB ZA SOČLOVEKA, KULTURA, ZNANJE IN MODROST.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič

EVROPSKI SONČNI DNEVI – "INTELLIGENT ENERGY EUROPE" Sončni dan Galjevica 

intelligentSončni dan Vrtca Galjevica je nastal na pobudo Agencije za prestrukturiranje energetike, naš vrtec se je vanj vključil v letu 2012, v okviru evropskega projekta. Projekt je bil enoleten, vendar se je naš vrtec, zaradi dobrega odziva otrok, odločil, da ga kot lastnega, vodimo še naprej.  Namen projekta je pritegniti pozornost otrok in zaposlenih v vrtcu za okolju prijazno sončno energijo. Z organizacijo dogodka, ki ga po imenom »Sončni dan Galjevica« pripravimo na dan sonca v maju, otrokom preko različnih delavnic prikažemo možne načine uporabe sončne energije. Pri delavnicah sodelujejo vsi otroci našega vrtca. Otroci se udeležujejo tematskih delavnic, ki prikazujejo uporabno vrednost sonca. S pomočjo sončne ure spremljajo pot sonca, z lupo in papirjem pa moč sonca. Otroci si zgradijo hiške iz stiroporja ter opazujejo taljenje ledenih lističev na soncu in v hiški. S čopiči in vodo barvajo tla, delajo odtise rok in nog ter opazujejo kako sonce suši njihove umetnije. Ker smo zdrav vrtec, vnašamo v delavnice tudi pripravo regratovih cvetov s sladkorjem, ki se nato na sončni polici v igralnici spreminjajo v zdravilni sirup. Sončni dan Galjevica bo organiziran 28. 5. 2021.

eurosolar 1

 

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic

Republiški projekti

ZDRAVJE V VRTCU

zdravje v vrtcuNacionalni inštitut za javno zdravje nadaljuje s projektom, ki poteka že peto leto. Poleg izobraževanja strokovnih delavk so aktivnosti projekta usmerjene v promocijo zdravja v programih oddelkov. Tema v letošnjem letu: Počutim se dobro.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2020-2021 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2019-2020 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2018-2019 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2017-2018 (Zdravje v vrtcu)

Poročilo o izvedenih aktivnostih 2015-2016 (Zdravje v vrtcu)

GOZDNI VRTEC – Mreža gozdnih vrtcev Slovenije

Program gozdnih vrtcev znotraj mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije razvija Inštitut za gozdno pedagogiko. Temeljni cilji programa gozdnega vrtca delujejo znotraj treh področjih, ki se medsebojno dopolnjujejo in sicer: 

 • razvijanje naravoslovne metode dela s poudarkom na spoznavanju in promociji slovenskih gozdov in trajnostnega gospodarjenja z željo približati naravoslovje in znanstveno raziskovalne dejavnosti otrokom,
 • gozd kot učilnica in vir idej za vsa področja kurikula, pri tem razmišljamo o različnih didaktičnih pristopih, kjer težimo k razvoju aktivnih in sodobnih učnih metod v naravi in z naravo,
 • vpliv narave na zdravje in razvoj otrok ter njihovih vrednot.

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Vse bolj tudi spoznavamo, da učenje v naravi skriva v sebi nekaj več – našim otrokom ne omogoča samo doživljanja narave, ampak tudi pozitivno doživljanje samih sebe in svojih prijateljev. Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, cel razred se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoške delavke, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.V letošnjem letu bosta dva gozdna oddelka (ježi, račke) vrtca preživljala dva dneva v tednu v gozdu (v vsakem letnem času bodo 9 x obiskali gozd), 6 oddelkov druge starosti bo vključenih v gozdno pedagogiko z obiskom gozda 1x tedensko, vsi  oddelki vrtca pa bodo vsakodnevno načrtovali dejavnosti na prostem, tudi z obiskom gozda.

Koordinatorja projekta na nivoju vrtca: Miha Mrak, Aljaž Levičar.

logo mreza RGB

PASAVČEK

pasavcekNosilec projekta je Svet za preventivo v prometu Republike Slovenije. Globalni cilj je naravnan na zagotavljanje varnosti otrok in odraslih v prometu. Strokovne delavke vključenih oddelkov oblikujejo načrt projektnih vsebin za celo šolsko leto, ki ga predstavijo staršem na 1. roditeljskem sestanku. Strokovne delavke se vsako leto udeležujejo izobraževanj na temo varnost v prometu.

Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Aljaž Levičar.

VARNO S SONCEM

varno s soncem

Projekt Varno s soncem bomo nadaljevali četrto šolsko leto. Strokovne delavke se na zunanjih oblikah izobraževanja seznanjajo s pomenom zaščite pred soncem, z ustreznimi ukrepi in strokovnimi navodili za ravnanje v praksi. Preko pisnih priporočil za starše tudi njih ozaveščamo o pomenu zaščite otrok pred soncem. Vsaka skupina oblikuje svoj načrt dejavnosti, ki sledijo cilju projekta. Ob zaključku šolskega leta je oblikovana evalvacija projekta.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

MALI SONČEK

MaliSoncek

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. V programu, ki je sestavljen iz štirih stopenj, sodelujejo vsi oddelki vrtca v starostnem obdobju 2-6 letnih otrok. Vključitev v vadbo posamezne naloge potrdi vzgojiteljica ali vaditelj s podpisom in nalepko, ki se jo prilepi v knjižico.

Koordinatorki projekta na nivoju vrtca: Samuel Kranjc, Jana Tomc.

TURIZEM IN VRTEC

TZS

Turistična zveza Slovenije že deveto leto izvaja projekt Turizem in vrtec. Tema projekta je »Z igro do prvih turističnih korakov«. Letošnja rdeča nit projekta je KULTURA IN TURIZEM, ki ga bomo povezali z raziskovanjem Ljubljane in širše okolice. V projektu bomo iskali žive zgodbe, ki vsaj v določen imeri že delujejo kot turistični produkt in predstavljajo posebnost določenega kraja ali dogodka v Sloveniji, kot so recimo miti, ljudske pripovedke, naravne danosti, zgodovinske osebnosti in podobno. Otroke želimo navdušiti nad bogato naravo, ki nam jo nudi okolica vrtca in upamo, da bo to navdušenje prevzelo tudi njihove družine. Raziskovali bomo Ljubljano – moje mesto in v končnemi zdelku predstavili prestolnico Slovenije, kot turistično destinacijo, skozi otroške oči.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Andreja Košir

ČEBELICA MOJA PRIJATELJICA

cebelica prijateljicaProjekt poteka v okviru Čebelarske zveze Slovenije: "En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v naših vrtcih" ter spoznavanje dela čebelic z zgibanko "Čebelica moja prijateljica".

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Maja Berlic.

KORAK K SONČKU

korak k soncku

Projekt podpira oblikovanje vzgojno-izobraževalnega procesa brez ovir pri vključevanju OPP ter opozarja na principe vključevanja, kot so pozitivni odnos do drugačnosti, odgovornost in profesionalnost vseh v tem procesu, upoštevanje pravic staršev, ki se srečujejo z drugačnostjo pri svojih otrocih ter dopolnilno usposabljanje strokovnih delavcev vrtca.

Cilji projekta:

 • sprejemanje in razumevanje vsakršne drugačnosti ter oblikovanje take družbene in socialne klime, ki bi otrokom s posebnimi potrebami kot manjšini omogočila enake možnosti, kot jih imajo sovrstniki,
 • seznanjanje strokovnih delavcev v vrtcih z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,
 • predstavitev literature na temo drugačnosti,
 • medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,
 • strokovna pomoč strokovnim delavcem vrtca pri delu z otroki in starši v obliki brezplačnih predavanj, delavnic oz. individualnih pogovorov o določenem otroku iz njihovega oddelka.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Sergeja Zemljarič.

Mestni projekti

Ciciuhec – beremo z malčki

S projektom, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, želimo vsem otrokom omogočiti dostop do dobre knjige in doseči pomembne cilje:

 • ustvariti pogoje za razvoj bralnih navad in bralne kulture;ciciuhec
 • spodbuditi branje v družinskem krogu;
 • spodbuditi branje leposlovja v otrokovem materinem jeziku;
 • bogatiti otrokov besedni zaklad;
 • seznaniti otroke s knjižnico v njihovem neposrednem okolju, njenimi pravili in navajanje na obiskovanje knjižnice skupaj s starši;
 • spodbuditi in usposobiti otroke za aktiven stik z literaturo;
 • nuditi pomoč pri iskanju in zaznavanju estetskega in pomenskega bogastva literarnega sveta.
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

ŠKRATEK PRIJATELJČEK

skratek prijateljcek

Sklop interaktivnih delavnic, ki so združene pod krovnim naslovom ŠKRATEK PRIJATELJČEK , je zasnovan kot preventivni program preprečevanja nasilja med in nad otroci, zgodnje ozaveščanja otrok o nesprejemljivosti družinskega nasilja ter vzgoja otrok za strpnost in prijateljstvo. Namen projekta je, da otroci preko interaktivnih iger, iger vlog in lika škratka Prijateljčka, spregovorijo o svojih čustvih in občutkih, se naučijo poimenovanja in prepoznavanja čustev ter alternativnih oblik vedenja v konfliktnih situacijah. Prav tako otroci preko zgodb, ki jih pripoveduje škratek Prijateljček spoznajo, da je zelo pomembno, da odraslim povemo kako se počutimo in če nam nekdo naredi nekaj kar nam ni všeč POVEMO, ker edino tako se lahko kaj spremeni. Otroci to zelo dobro razumejo na primeru zgodbe o škratku Prijateljčku in fantku, ki mu je zaupal svojo skrivnos.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.

ZELENI NAHRBNIK

Zeleni nahrbtnik.thumb

Zeleni nahrbtnik je projekt s področja okoljske vzgoje predšolskih otrok, ki poteka že 23. leto pod okriljem ZPM, kot nosilke akcije. Cilji projekta Zeleni nahrbtnik so vzpodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do okolja in narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v okolje, spodbujanje otrok pri iskanju rešitev za okoljske probleme, spodbujanje medsebojnih obiskov, tkanje prijateljskih vezi, igre.

 
Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Anastazija Pograjc.

Projekti na nivoju oddelkov vrtca